HỘI THẢO – ỨNG PHÓ VỚI BIỂN ĐỔI KHÍ HẬU

Th827

HỘI THẢO – ỨNG PHÓ VỚI BIỂN ĐỔI KHÍ HẬU

SỰ KIỆN - TỔ CHỨC, TIN TỨC 0 comments

GÓP Ý XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIAI ĐOẠN 2020 – 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 VÀ ĐÁNH GIÁ KHÍ HẬU TỈNH BẾN TRE.