HỘI THẢO “Kinh nghiệm triển khai thực hiện Quyết định số 445/QĐ-TTg và giải pháp phát triển hợp tác xã tại tỉnh Bến Tre”

Th719

HỘI THẢO “Kinh nghiệm triển khai thực hiện Quyết định số 445/QĐ-TTg và giải pháp phát triển hợp tác xã tại tỉnh Bến Tre”

SỰ KIỆN - TỔ CHỨC 0 comments

Ngày 19/7/2018, BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN phối hợp cùng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE tổ chức HỘI THẢO “Kinh nghiệm triển khai thực hiện Quyết định số 445/QĐ-TTg và giải pháp phát triển hợp tác xã tại tỉnh Bến Tre” tại Khách sạn Hàm Luông.

Album ảnh:

Hội thảo Bộ Nông Nghiệp